รายละเอียด

การ์ดแต่งงาน : พับดอกไม้

  • กระดาษมุกพิเศษ
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • ปั๊มเคสีเงิน
  • ปั๊มเส้นพับ
  • พับตามรอยเส้นให้ได้รูปดอกไม้